Przegląd analizy współczynników prądu (2023)

Powiązane blogi

 • Wykorzystanie wskaźników EPS przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych
 • Analiza stóp wzrostu dywidend i ich wpływu na ryzyko inwestycyjne
 • Zrozumienie dynamiki marży zysku operacyjnego
 • Strategie inwestowania w wartość dla początkujących
 • Określenie najodpowiedniejszego cyklu konwersji gotówki dla Twoich inwestycji

Wstęp

Analiza wskaźników bieżących jest narzędziem analitycznym służącym do oceny siły finansowej lub wypłacalności przedsiębiorstwa. Bada zasoby firmy i bieżące zobowiązania, aby ustalić, czy firma jest w stanie wywiązać się ze swoich krótkoterminowych zobowiązań. Wskaźnik bieżący, wyrażony ogólnie w postaci wskaźnika, dostarcza inwestorom i pożyczkodawcom cennych informacji, które pomagają im ocenić zdolność kredytową przedsiębiorstwa.

Definicja i przegląd analizy współczynników prądu

Wskaźnik bieżący oblicza się poprzez podzielenie majątku obrotowego spółki przez jej zobowiązania krótkoterminowe. Zobowiązania krótkoterminowe to zobowiązania wymagalne w ciągu jednego roku, natomiast aktywa obrotowe obejmują środki pieniężne, inwestycje i należności. Za spółki posiadające silną pozycję finansową uważa się spółki, które są w stanie spłacać swoje bieżące zobowiązania majątkiem obrotowym, bez zaciągania dodatkowego zadłużenia. Bieżący wskaźnik spółki jest często porównywany ze wskaźnikami branży, konkurentami lub wynikami historycznymi, aby lepiej zrozumieć płynność firmy. Bieżący wskaźnik spółki można również porównać z innymi głównymi wskaźnikami finansowymi, takimi jak wskaźnik szybkiej spłaty lub stosunek zadłużenia do kapitału własnego, aby uzyskać lepszy wgląd w kondycję finansową przedsiębiorstwa.

Zastosowania, korzyści i zastosowania w biznesie

Wskaźnik bieżącej płynności można wykorzystać na wiele sposobów jako wskaźnik kondycji finansowej firmy. Zapewnia inwestorom i pożyczkodawcom wiedzę na temat płynności firmy, co oznacza, jak szybko firma może zamienić swoje aktywa w gotówkę. Wskaźnik płynności wynoszący 2:1 oznacza, że ​​spółka może z łatwością spłacać swoje bieżące zobowiązania posiadanymi płynnymi aktywami. Wskaźnik płynności bieżącej wynoszący 1:1 uznaje się za niewystarczający, gdyż oznacza, że ​​spółka nie posiada wystarczającej płynności na pokrycie swoich krótkoterminowych zobowiązań. Ponadto pożyczkodawcy często wykorzystują wskaźnik bieżący firmy do oceny jej zdolności kredytowej, ponieważ firma o wysokim wskaźniku bieżącym jest postrzegana jako firma charakteryzująca się stosunkowo niskim ryzykiem niewypłacalności.

Wskaźnik bieżącej płynności można również wykorzystać jako narzędzie porównawcze do oceny wyników firmy na tle innych spółek. Na przykład szybkie porównanie bieżącego wskaźnika spółki ze średnim wskaźnikiem bieżącym w branży zwykle daje inwestorom lub pożyczkodawcom wskazówkę, jak spółka radzi sobie w porównaniu z szerszym rynkiem. Jest zatem użytecznym narzędziem oceny pozycji firmy na tle konkurencji.


Składniki współczynnika

Analiza wskaźnikowa polega na porównaniu różnych elementów w celu zrozumienia wyników finansowych i kondycji przedsiębiorstwa. W przypadku analizy wskaźnika płynności porównywane są dwa główne składniki: aktywa obrotowe i zobowiązania krótkoterminowe.

Aktualne aktywa

Aktywa obrotowe to te, które można zamienić na gotówkę w ciągu jednego roku lub krócej. Przykłady aktywów obrotowych obejmują gotówkę, zbywalne papiery wartościowe, należności, zapasy i rozliczenia międzyokresowe. Do obliczenia wskaźnika płynności bierze się pod uwagę sumę wszystkich aktywów obrotowych posiadanych przez spółkę.

Bieżące zobowiązania

Zobowiązania krótkoterminowe to zobowiązania wymagalne w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Przykłady zobowiązań krótkoterminowych obejmują zadłużenie krótkoterminowe, zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe bierne. Do wyliczenia wskaźnika bieżącej płynności brana jest pod uwagę suma wszystkich zobowiązań krótkoterminowych posiadanych przez spółkę.

Obliczanie współczynnika

Aby obliczyć wskaźnik bieżący, należy podzielić sumę aktywów obrotowych spółki przez jej całkowite zobowiązania krótkoterminowe. Wynikiem będzie liczba, która posłuży do pomiaru zdolności firmy do regulowania swoich krótkoterminowych zobowiązań. Wyższy wskaźnik oznacza, że ​​spółka posiada więcej aktywów obrotowych, które są w stanie pokryć bieżące zobowiązania.

Na przykład, jeśli spółka posiada aktywa obrotowe o wartości 100 000 USD i zobowiązania krótkoterminowe o wartości 50 000 USD, jej wskaźnik bieżącej płynności wyniesie 2. Wynik ten wskazywałby, że spółka posiada dwukrotnie więcej aktywów obrotowych niż zobowiązania krótkoterminowe i znajduje się w stosunkowo dobrej sytuacji finansowej.


Interpretacja współczynnika

Analiza wskaźników bieżących pomaga lepiej zrozumieć wartość wyników finansowych firmy. Ważne jest jednak, aby zrozumieć, jak interpretować te wyniki i co oznaczają dla rentowności przedsiębiorstwa. Generalnie im wyższy wskaźnik płynności, tym stabilniejsza i zdrowa sytuacja finansowa przedsiębiorstwa.

Wskaźniki powyżej 1,0

Jeśli bieżący wskaźnik przedsiębiorstwa przekracza 1,0, jest to oznaką dobrej kondycji finansowej. Spółki o wskaźnikach bieżących powyżej 1,0 posiadają wystarczającą ilość aktywów krótkoterminowych na pokrycie bieżących zobowiązań. Wyższe wskaźniki, np. 2,0, oznaczają, że spółka posiada dwukrotnie więcej aktywów krótkoterminowych niż zobowiązań, co oznacza, że ​​prawdopodobnie będzie miała środki, aby w terminie spłacić wierzycieli. Dodatkowo spółki o wysokim wskaźniku bieżącym prawdopodobnie będą dysponowały zasobami finansowymi na rozwój swojej działalności.

Wskaźniki poniżej 1,0

Jeżeli bieżący wskaźnik jest poniżej 1,0, oznacza to kłopoty finansowe. Spółki o wskaźnikach bieżących poniżej 1,0 nie posiadają wystarczających aktywów krótkoterminowych na pokrycie swoich zobowiązań, co oznacza, że ​​nie są w dobrej sytuacji finansowej. Firmy takie są bardziej narażone na niewywiązanie się ze swoich zobowiązań, gdyż nie posiadają niezbędnych środków finansowych, aby spłacić wierzycieli w terminie. Ponadto być może będą musiały podjąć drastyczne kroki, takie jak sprzedaż aktywów, aby przezwyciężyć kryzys.


Konsekwencje dla przedsiębiorstw

Konsekwencje analizy wskaźników bieżących mogą mieć szerokie skutki dla przedsiębiorstw, ponieważ zdrowy wskaźnik bieżący wskazuje na dobrą kondycję finansową, co sugeruje, że przedsiębiorstwo ma większe szanse na spłatę zobowiązań krótkoterminowych i zachowanie wypłacalności. Dlatego ważne jest, aby właściciele firm zwracali uwagę na swój bieżący wskaźnik i jego wpływ na historię finansową i przyszłość ich firmy.

Wskaźniki poniżej 1,0

Wskaźnik płynności poniżej 1,0 wskazuje, że przedsiębiorstwo ma obecnie zadłużenie przekraczające jego aktywa obrotowe. Sugeruje to, że firma znajduje się w niekorzystnej sytuacji finansowej i może mieć trudności ze spłatą krótkoterminowych zobowiązań. W obliczu wskaźnika bieżącego poniżej 1,0 przedsiębiorstwa mają kilka możliwości, w tym:

 • Zwiększ swoje środki pieniężne lub aktywa płynne
 • Zmniejsz swoje bieżące zobowiązania lub długi
 • Zwiększaj jednocześnie swoje aktywa obrotowe i zobowiązania bieżące

Te kroki mogą pomóc w zwiększeniu bieżącego wskaźnika, ale wprowadzając te zmiany, firmy powinny zawsze brać pod uwagę swoje długoterminowe cele i przepływy pieniężne. Dodatkowo przedsiębiorstwa ze wskaźnikiem bieżącym poniżej 1,0 mogą mieć w przyszłości trudności z uzyskaniem dodatkowego kredytu lub finansowania, ponieważ kredytodawcy mogą postrzegać je jako bardziej ryzykowne inwestycje.

Wskaźniki powyżej 1,0

Wskaźnik płynności wynoszący 1,0 lub więcej wskazuje, że firma jest w stanie spłacać krótkoterminowe zobowiązania i posiada odpowiednią płynność. Wskaźnik ten daje kredytodawcom pewność, że zapewnią finansowanie działalności, ponieważ prawdopodobieństwo niewywiązania się ze zobowiązań jest niższe. Wyższy wskaźnik bieżący niekoniecznie oznacza jednak zdrowszą działalność gospodarczą, ponieważ może również oznaczać, że firma nie wykorzystuje dostępnego kapitału obrotowego. Tym samym przedsiębiorstwa posiadające wskaźnik płynności powyżej 1,0 powinny rozważyć sposoby maksymalnego wykorzystania posiadanego majątku obrotowego.


Założenia przy wyciąganiu wniosków

Ważnym krokiem w analizie wskaźników bieżących jest uwzględnienie założeń przy wyciąganiu wniosków. Bez dokładnego rozważenia pewnych założeń można wyciągnąć niedokładności lub błędne wnioski. Aby zapewnić dokładność, podczas wyciągania wniosków należy wziąć pod uwagę następujące założenia:

Dokładne rejestrowanie danych finansowych

Dokładność analizy wskaźników bieżących uzależniona jest od dokładności i kompletności danych finansowych. Upewnij się, że sprawozdania finansowe zostały prawidłowo zarejestrowane, łącznie z procesem obliczeń. Zwróć uwagę na wszelkie sygnały ostrzegawcze, takie jak rozbieżności między procesem raportowania a procesem audytu. Ponadto dane powinny być aktualne i dokładnie odzwierciedlać aktualny stan przedsiębiorstwa.

Dokładne testy porównawcze

Podczas przeprowadzania analizy wskaźników bieżących ważne jest stosowanie dokładnych wzorców odniesienia. Benchmarki można wykorzystać jako porównanie w celu ustalenia, czy przedsiębiorstwo osiąga wyniki słabsze, czy nadmierne. Czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze benchmarkingu, obejmują benchmarking branżowy, benchmarking wewnątrzfirmowy, benchmarking zewnętrzny i benchmarki skorygowane o inflację.

Dokładne wykorzystanie analizy współczynnikowej

Opracowując sensowną analizę wskaźnika prądu, ważne jest, aby odpowiednio zastosować analizę wskaźnika. Analizę wskaźnikową należy stosować rozsądnie przy podejmowaniu ważnych decyzji biznesowych. Ponadto należy pamiętać, że analizy ilorazowej nie należy stosować samodzielnie, ale raczej w połączeniu z innymi formami analizy. W połączeniu z innymi formami analizy może to zapewnić kompleksowy obraz kondycji i wyników firmy.


Zalety analizy współczynników prądu

Analiza wskaźników bieżących to wygodny i prosty sposób oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Wskaźnik bieżącej płynności jest miarą zdolności spółki do wywiązywania się ze swoich krótkoterminowych zobowiązań finansowych i wskazuje, jak dobrze przedsiębiorstwo zarządza kapitałem obrotowym. Firmy mogą wykorzystać analizę wskaźników bieżących jako narzędzie do szybkiego sprawdzenia wyników finansowych firmy. Ponadto wskaźnik prądu jest łatwy do obliczenia i interpretacji.

Szybkie wskazanie siły finansowej

Jedną z głównych zalet bieżącego wskaźnika jest to, że może on wskazywać siłę finansową przedsiębiorstwa. Na przykład bieżący wskaźnik wynoszący dwa lub więcej sugeruje większą siłę finansową niż bieżący wskaźnik wynoszący jeden. Wskaźnik płynności wynoszący dwa lub więcej wskazuje, że spółka powinna być w stanie wywiązać się ze swoich krótkoterminowych zobowiązań. Jest to szczególnie przydatne w bankowości, ponieważ banki mają tendencję do pożyczania większej ilości pieniędzy przedsiębiorstwom o wyższym wskaźniku bieżącym.

Łatwe do obliczenia

Wskaźnik bieżącej płynności jest jednym z najprostszych wskaźników finansowych do obliczenia i zrozumienia. Jest to po prostu aktywa obrotowe podzielone przez bieżące zobowiązania. Wskaźnik ten może dać lepszy obraz sytuacji finansowej firmy niż pojedyncza liczba. Na przykład firma ze wskaźnikiem bieżącym wynoszącym jeden oznacza, że ​​​​ma taką samą kwotę aktywów obrotowych jak zobowiązania krótkoterminowe. Jednakże ta sama firma może mieć wyższy wskaźnik bieżący, jeśli jej aktywa obrotowe są wyższe niż jej zobowiązania bieżące.

Łatwe do interpretacji

Kolejną zaletą analizy wskaźnika prądu jest to, że jest stosunkowo łatwa w interpretacji. Ogólnie rzecz biorąc, bieżący wskaźnik wynoszący jeden lub niższy jest postrzegany jako oznaka napięć finansowych, ponieważ sugeruje, że spółka ma trudności z wywiązaniem się ze swoich krótkoterminowych zobowiązań. Z drugiej strony, wskaźnik bieżący wynoszący dwa lub więcej wskazuje, że firma jest w dobrej kondycji finansowej. Generalnie im wyższy wskaźnik płynności, tym lepsza sytuacja finansowa przedsiębiorstwa.

 • Wskaźnik bieżący wynoszący jeden jest postrzegany jako oznaka napięć finansowych.
 • Wskaźnik bieżący wynoszący dwa lub więcej wskazuje, że spółka prawdopodobnie wywiąże się ze swoich zobowiązań krótkoterminowych.
 • Im wyższy wskaźnik płynności, tym lepsza sytuacja finansowa przedsiębiorstwa.

Wniosek

Analiza wskaźników bieżących ma na celu szybką ocenę krótkoterminowej płynności spółki, a także jej zdolności do spłaty zobowiązań, takich jak zadłużenie krótkoterminowe. Obliczenie wskaźnika bieżącego stanowi podstawową część każdej analizy finansowej i powinno być wykorzystywane jako część kompleksowej oceny kondycji finansowej firmy.

Korzyści ze stosunku

Wskaźnik bieżącej płynności jest ważnym narzędziem dla inwestorów, wierzycieli i kierownictwa spółki, gdyż pozwala szybko określić stabilność finansową spółki, biorąc pod uwagę jej bieżące i przewidywalne przepływy pieniężne. Oceniając wskaźnik bieżący spółki, inwestorzy mogą uzyskać cenne informacje na temat zarządzania przepływami pieniężnymi, odkryć potencjalne wskaźniki zagrożeń finansowych oraz przeanalizować wymogi płynnościowe i kapitałowe spółki.

Przykłady zastosowań

Najbardziej praktycznym zastosowaniem analizy wskaźników bieżących jest ocena zdolności spółki do zaspokojenia krótkoterminowych potrzeb finansowych. Analizując współczynniki na całym rynku, inwestorzy mogą porównać wyniki swoich spółek portfelowych i zidentyfikować obszary budzące wątpliwości. Co więcej, wskaźnik ten można również wykorzystać do oceny płynności spółki w porównaniu z innymi spółkami.

Znaczenie dokładnego prowadzenia dokumentacji i analiz porównawczych

Dokładne prowadzenie rejestrów i analizy porównawcze są kluczem do zapewnienia dokładności przy obliczaniu bieżącego wskaźnika. Spółki powinny zadbać o to, aby posiadać aktualną dokumentację finansową i stosować standardy branżowe, aby mieć pewność, że ich obliczenia wskaźników są wiarygodne i znaczące.

 • Dokładne zrozumienie danych dotyczących przepływów pieniężnych jest kluczowym elementem analizy finansowej.
 • Inwestorzy i inne zainteresowane strony muszą zawsze porównywać swoje obliczenia ze średnimi branżowymi, aby uzyskać znaczące i wiarygodne wyniki.
 • Ponieważ wskaźnik bieżący jest kluczowym miernikiem stosowanym do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, dla zapewnienia pozytywnych wyników niezbędne jest precyzyjne prowadzenie dokumentacji i przeprowadzanie analiz porównawczych.

[right_ad_blog]

Przegląd analizy współczynników prądu (1)

Wszystkie szablony DCF Excel

  5-letni model finansowy

  Ponad 40 wykresów i wskaźników

  DCF i wielokrotna wycena

  Bezpłatne wsparcie e-mailowe


Przegląd analizy współczynników prądu (2)

Wszystkie szablony DCF Excel

  5-letni model finansowy

  Ponad 40 wykresów i wskaźników

  DCF i wielokrotna wycena

  Bezpłatne wsparcie e-mailowe

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Margart Wisoky

Last Updated: 26/11/2023

Views: 6155

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Margart Wisoky

Birthday: 1993-05-13

Address: 2113 Abernathy Knoll, New Tamerafurt, CT 66893-2169

Phone: +25815234346805

Job: Central Developer

Hobby: Machining, Pottery, Rafting, Cosplaying, Jogging, Taekwondo, Scouting

Introduction: My name is Margart Wisoky, I am a gorgeous, shiny, successful, beautiful, adventurous, excited, pleasant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.